top of page

WIZA PRACOWNICZA H-1B

 

Jedną z najkorzystniejszych wiz amerykańskich jest wiza pracownicza H-1B. Poniewaz tematyka zawiązana z tym rodzajem wiz jest niezwykle obszerna i skomplikowana od strony prawnej, przedstawione poniżej informacje dotyczą tylko podstawowych zagadnień związanych z wizą H-1B.

H-1B to wiza lub status pozwalające na wieloletni pobyt w USA z możliwością legalnego zatrudnienia oraz swobodnego podróżowania bez konieczności uzyskiwania od urzędu imigracyjnego (USCIS) specjalnych pozwoleń na ten cel. Wiza ta wymaga jednak spełnienia ściśle określonych wymagań formalnych co do posiadanego wykształcenia lub kwalifikującej do jej uzyskania praktyki zawodowej. Ponadto, ilość wydawanych na dany rok wiz H-1B jest ograniczona przepisami imigracyjnymi co powoduje, że uzyskanie takiej wizy wymaga odpowiednio wcześniej podjętych starań o jej przyznanie. Ponieważ obecnie rocznie wydawanych jest tylko 65 tys. wiz,  więc konkurencja jest każdego roku bardzo mocna. Osoby ubiegające sie o przedłużenie już posiadanej wizy H-1B nie podlegają wspomnianemu ograniczeniu liczbowemu rocznego przydziału tych wiz. Niektóre kraje, jak np. Chile czy Singapur, mają na mocy porozumień o tzw. wolnym hadlu przyznane osobne limity na wizy H-1B. I tak Chile otrzymuje rocznie 1,400 a Singapur 5,400 takich wiz.  Podobny przywilej otrzymała również Australia, dla której stworzono specjalną wizę E-3. Natomiast Polska, pomimo całej swojej usłużności  i uległości w polityce zagranicznej wobec USA, nie korzysta z żadnych przywilejów w możliwości uzyskania tego rodzaju wiz.

Wiza H-1 B przyznawana jest początkowo na okres trzech lat z możliwością przedłużenia jej ważności na następne trzy lata. Sam ten fakt czyni ją bardzo atrakcyjną ponieważ umożliwia to nie tylko legalną pracę w USA ale również staranie się w międzyczasie o pobyt stały („zieloną kartę”) bez konieczności opuszczania Stanów Zjednoczonych w celu jej uzyskania. W celu umożliwienia zakończenia postępowania w sprawie „zielonej karty” istnieje możliwość uzyskania, w pewnych okolicznościach, dalszych przedłużeń ważności takiej wizy.  Dotyczy to osób, w sprawie których pracodawca złożył w USCIS petycję w pierwszej, drugiej lub trzeciej kategorii wizowej ale z powodu ograniczeń liczbowych dotyczących przyznawania „zielonych kart” dla danego kraju muszą one oczekiwać przez dłuższy czas w kolejce wizowej. 

 

Podział wiz H-1B pomiędzy poszczególne kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMOGI  UZYSKANIA WIZY H-1B

 

Osoba ubiegająca się o wizę H-1B musi posiadać wyspecjalizowany zawód określany jako “specialty occupation”. Zawody te definiowane są jako wymagające teoretycznego i praktycznego stosowania wysoko wyspecjalizowanej wiedzy oraz  posiadania dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub wyższego (np. doktorat) stopnia w określonej specjalności. Ponadto mogą to być modelki (modele) o światowej renomie czy osoby o szczególnych osiągnięciach zawodowych („distinguished merit and ability”).  Osoba taka musi mieć ofertę pracy na czasowe zatrudnienie w USA. Z tego powodu wiza ta przyznawana jest na limitowany w czasie okres zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Jak wspomniano powyżej, czasowy okres zatrudnienia na wizie H-1B nie przeszkadza jednak aby ten sam pracodawca wystąpił do Departamentu Pracy USA i USCIS o przyznanie zatrudnionemu przez niego posiadaczowi wizy H-1B pobytu stałego. Jest to wyjątek określany w prawie imigracyjnym jako tzw. podwójna intencja („double intent”) zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.  Oznacza to w praktyce, iż zarówno złożenie podania o tzw. labor certification lub petycji wizowej I-140 nie wpływa niekorzystnie na ewentualne podanie o przedłużenie ważności wizy H-1B ale, jak wspomniano powyżej, może być odrębną podstawą prawną do jej przedłużenia. Dodajmy, iż przedłużenie takie obejmuje również członków rodziny posiadacza wizy pracowniczej  przebywających w USA na wizach H-4.

Dla osób przebywających w USA podstawowym wymogiem starania się o zmianę statusu nieimigracyjnego w celu otrzymania wizy pracowniczej jest posiadanie ważnej wizy nieimigracyjnej innej kategorii lub ważnego statusu wizowego.

Najtrudniejszym problemem przy ubieganiu się o wizę H-1B jest kwestia zawodu, na wykonywanie którego wiza ta ma być przyznana. USCIS posiada wykaz zawodów, które są z góry uznane za kwalifikujące do otrzymania H-1B ale nie oznacza to, iż tylko w tych zawodach można ją uzyskać. Jednakże w obu przypadkach USCIS wymaga dokładnego uzasadnienia, iż dany zawód kwalifikuje do przyznania takiej wizy. Zdarza się to nawet w przypadku przedłużania ważności już raz wydanej wizy H-1B co wydaje się być nie tylko nielogiczne ale i wbrew normalnie obowiązującym zasadom prawnym. 

 

Uzyskiwana po raz pierwszy wiza H-1B wydawana jest z ważnością od 1 pażdziernika danego roku. Wizy, które są przedłużane uzyskują przedłużenia od chwili wygaśnięcia okresu poprzedniej ważności. Z tego powodu nie podlegają one wspomnianym ograniczeniom liczbowymmającym zastosowanie do wiz H-1B uzyskiwanych po raz pierwszy. 
Ze względu na ograniczoną liczbę przydzielanych rocznie wiz, konieczne jest przestrzeganie ustalonych przez USCIS terminówskładania dokumentów (Formy I-129) ponieważ ilość otrzymywanych podań wielokrotnie przekracza liczbę 65 tys. wiz przyznawanych w danym roku. Dokumenty powinny być złożone w odpowiednim centrum USCIS w dniu 1 kwietnia danego roku. Wpłynięcie dokumentów po tym terminie może spowodować ich odrzucenie z powodu przekroczenia wspomnianego limitu w pierwszym dniu przyjmowania petycji I-129. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nawet złożenie dokumentów w dniu 1 kwietnia danego roku nie gwarantuje ostatnio uzyskania wizy H-1B.* Dlatego też USCIS organizuje swego rodzaju loterię aby wyłonić spośród otrzymanych petycji wizowych te, które zakwalifikowane zostaną do rozpatrzenia jako mieszczące się w ramach rocznego limitu wiz H-1B. 
Ponieważ proces przygotowania wymaganych dokumentów bywa bardzo czasochłonny, dlatego wskazane jest rozpoczęcie przygotowań do starania się o wizę H-1B możliwie wcześniej aby zapewnić sobie szansę na złożenie w USCIS dokumentów w wymaganym terminie.

 


Dr hab. Leszek  A. Sosnowski
Adwokat (koncentracja na sprawach imigracyjnych)
Law Office of Les A. Sosnowski
30 N. LaSalle (róg LaSalle i Washington), pok. 3900, tel. (312) 726-1210.

* Wyjątkowo, z powodu kryzysu ekonomicznego, USCIS otrzymało w kwietniu 2009 r dużo mniej petycji o wizy pracownicze H-1B na 2010 r. niż przewiduje wspomniany limit ustawowy i dlatego przyjmowało takie petycje do września 2009 r.  

Autor zamieszcza też raz w miesiącu na łamach ukazującego się w Chicago „Dziennika Związkowego” poświęcony tematyce prawa imigracyjnego „Przegląd Imigracyjny” (zob. http://www.polishdailynews.com).

bottom of page