top of page

Kolejność załatwiania spraw imigracyjnych

 

Zapoznanie się z prawną procedurą ustalania kolejności załatwiania spraw imigracyjnych pozwala na właściwe zrozumienie konkretnej sprawy oraz uniknięcie manipulacji czy wręcz dezinformacji przez osoby wykorzystujące media dla zdobywania klientów poprzez zalewanie słuchaczy czy telewidzów informacjami na tematy imigracyjne, które to informacje przyczyniają się często do powstania niejasności w konkretnej sprawie u odbiorcy tych informacji oraz ewentualnymi komplikacjami prawnymi, z usunięciem z USA włącznie. W związku z tym przedstawiamy poniżej podstawowe informacje o tym jak służba imigracyjna USA (US Citizenship and Immigration Servies – USCIS) oraz Departament Stanu USA (US Department of State – DOS) ustalają w jakiej kolejności załatwiane będą poszczególne rodzaje spraw imigracyjnych. 

Data złożenia dokumentów (Receipt Date) 
Data złożenia dokumentów (receipt date), tzn. data, w której petycja lub aplikacja została przyjęta przez właściwe, według miejsca zamieszkania lub biznesowej siedziby osoby składającej taki dokument oraz rodzaju sprawy, regionalne biuro USCIS (California, Nebraska, Texas czy Vermont Visa Center) lub mieszczącego się w stanie Missouri National Benefit Center (NBC). Data ta jest niezwykle ważna we wszystkich sprawach imigracyjnych, ponieważ to od niej liczy się czas załatwiania danej sprawy. Data ta znajduje się w lewym górnym rogu potwierdzenia otrzymania przez USCIS dokumentów (Notice of Action, Form I-797). 

Aby USCIS przyznało konkretnej sprawie datę złożenia, musi on otrzymać dokumenty, które spełniają co najmniej trzy warunki. Złożona aplikacja lub petycja musi: 1. być właściwa dla danego rodzaju sprawy, 2. musi być podpisana przez właściwą osobę oraz 3. musi być właściwie opłacona. Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, USCIS zwraca dokumentację z zaznaczeniem powodu zwrotu oraz informacją, iż data złożenia nie została przyznana w danym przypadku. Informacje te zawarte są na Notice of Action, która w takim przypadku nosi podtytuł „Rejection Notice”. Dopiero uzupełnienie braków formalnych i ponowne złożenie dokumentów prowadzi do przyznania sprawie daty złożenia (receipt date). 

Nieco inaczej wygląda ustalenie daty złożenia w przypadku składania dokumentów w sprawach sponsorowania przez pracę (labor certification) w federalnym Departamencie Pracy USA (US Department of Labor – US DOL). W tych przypadkach datą złożenia jest data wpłynięcia kompletu formularzy do tego biura. Poprzednio, do 2005r., była to data wpłynięcia dokumentów do stanowego biura pracy (np. w przypadku stanu Illinois – IDES). W związku z wprowadzeniem z dniem 28 marca 2005 r. zmian w procedurze sponsorowania przez pracę (procedura określana jako PERM), zmianie uległo bowiem miejsce składania dokumentów rozpoczynających sprawę, które składane są obecnie bezpośrednio we właściwym regionalnie biurze Departamentu Pracy USA. 
Data złożenia może mieć w niektórych sytuacjach niezwykle istotne znaczenie. Tak było np. w przypadku składania dokumentów w terminie do 30 kwietnia 2001 r. Złożenie dokumentów w wymaganym terminie pozwalało osobie starającej się o pobyt stały na skorzystanie z postanowień artykułu 245(i) przepisów imigracyjnych, tzn. na możliwość dokończenia, w oparciu o postanowienia tego artykułu, właściwie rozpoczętej sprawy imigracyjnej bez konieczności opuszczania terytorium USA. 

Z chwilą zatwierdzenia petycji przez USCIS data złożenia staje się priority date, to jest datą decydującą o kolejności załatwiania sprawy. Data złożenia pozostaje natomiast datą decydującą o kolejności załatwiania przez USCIS wszystkich innych podań, włącznie z podaniem o nabycie pobytu stałego. 

Data kolejności 
załatwiania (Priority Date)
Priority date, w połączeniu z systemem tzw. preferencji wizowych, decyduje o kolejności załatwiania spraw imigracyjnych przez biura USCIS na terenie USA, konsulaty amerykańskie w poszczególnych państwach, czy w przypadkach niektórych osób, które znajdują się postępowaniu deportacyjnym, przez sąd imigracyjny (EOIR). 

Data kolejności załatwiania spraw w poszczególnych kategoriach wizowych publikowana jest co miesiąc w Biuletynie Wizowym Departamentu Stanu USA (Visa Bulletin). Informacja o tym czy data kolejności załatwiania w danej kategorii wizowej jest niezbędnie potrzebna dla prawidłowego załatwiania konkretnej sprawy. Złożenie dokumentów w USCIS przed pojawieniem się konkretnej priority date w Biuletynie Wizowym powoduje zazwyczaj odrzucenie podania o wizę imigracyjną jako złożonego w czasie, kiedy wiza była jeszcze niedostępna. Jest to częsty błąd, który łączy się w niektórych przypadkach z koniecznością ponownego złożenia dokumentów, w razie niewłaściwego ich przyjęcia przez USCIS i późniejszego ich odrzucenia również z wymogiem ponownego uiszczenia opłat imigracyjnych. 

Czasami takie przedwczesne złożenie dokumentów w USCIS może zakończyć się wszczęciem przeciwko danej osobie postępowania o usunięcie ze Stanów Zjednoczonych (deportation lub removal). Natomiast złożenie w USCIS podania o nabycie pobytu stałego (adjustment) po ukazaniu się w Biuletynie Wizowym konkretnej daty kolejności załatwiania spraw nie powoduje, poza tym, że przyczynia się do przedłużenia załatwiania sprawy, żadnych skutków prawnych wpływających na ważność petycji. 

Odmiennie wygląda to w przypadku procedury wizowej w konsulatach amerykańskich (consular visa processing), gdzie złożenie podania o pobyt stały po wyznaczonym przez działające na zlecenie Departamentu Stanu National Visa Center (NVC) lub konkretny konsulat terminie, prowadzić może do skasowania petycji będącej podstawą do emigracji do USA i utraty w ten sposób priority date. 

Problem z przedwczesnym złożeniem podania o interview wizowe polega na tym, iż zainteresowany często dowiaduje się o tym fakcie zazwyczaj poniewczasie, tzn. podczas samego interview wizowego. O ile przedwczesne podanie nie zostanie zwrócone przez NBC, to lokalne biura USCIS nie zwracają zazwyczaj zainteresowanemu przedwcześnie złożonych dokumentów dotyczących nabycia pobytu stałego stwarzając przez to wrażenie, iż wszystko jest w porządku. W przekonaniu tym umacnia często zainteresowanego otrzymanie z USCIS pozwolenia na pracę. Dopiero urzędnik prowadzący interview może poinformować go, czy dokumenty zostały złożone, gdy priorty date dla danej sprawy była już aktualna (i czy jest również aktualna w chwili interview wizowego). 

W przypadku spraw rozpatrywanych przez sąd imigracyjny rola ta przypada sędziemu lub przedstawicielowi reprezentującemu w postępowaniu deportacyjnym Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security – DHS). Wiele nieporozumień związanych z aktualnością daty kolejności załatwiania bierze się w praktyce stąd, iż zainteresowani zamiast zapoznać się z treścią Biuletynu Wizowego publikowanego np. w „Dzienniku Związkowym” czy na internetowym website Departamentu Stanu, polegają na informacjach przelotnie zasłyszanych w reklamowych pogadankach i „poradach” na tematy imigracyjne w radio czy w TV, czy uzyskane od działających nielegalnie w sprawach imigracyjnych pośredników (agenci biur podróży czy porad imigracyjnych, „konsultanci”, „specjaliści imigracyjni”, itp.).

Dr Leszek A. Sosnowski,
Adwokat 
Kancelaria: 30 N. LaSalle St., 
(róg LaSalle & Washington), pok. 3900, 
tel. (312) 726-1210 
Powyższa informacja nie może zastępować indywidualnej porady prawnej. Materiał przygotowany został w oparciu o przepisy imigracyjne aktualne w chwili złożenia go do druku.

bottom of page