top of page

KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA SPRAW IMIGRACYJNYCH

 

W związku z faktem, iż czas oczekiwania na zakończenie wielu spraw imigracyjnych trwa niejednokrotnie latami, istotne wydaje się przedstawienie informacji o tym jak ustala się tzw. priority date, czyli datę, od której zależy czasokres trwania danej sprawy dla poszczególnych rodzajów spraw imigracyjnych.

 

Zapoznanie się z procedurą ustalania priorty dates pozwala na właściwe zrozumienie konkretnej sprawy oraz uniknięcie manipulacji czy dezinformacji przez osoby wykorzystujące media dla zdobywania klientów poprzez zalewanie słuchaczy informacjami na tematy imigracyjne, które chociaż same w sobie są prawdziwe, przyczyniają się często do powstania niejaśnosci w konkretnej sprawie u odbiorcy tych informacji oraz komplikacji prawnych, z usunięciem z USA włącznie.

 

DATA ZŁOŻENIA (RECEIPT DATE): jest to data, w której petycja lub aplikacja wpłynęła do biura imigracyjnego, najczęsciej regionalnego biura U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Jest ona niezwykle ważna we wszystkich sprawach imigracyjnych ponieważ to od niej liczy się czas załatwiania danej sprawy. Aby USCIS przyznało konkretnej sprawie datę złożenia, biuro imigracyjne musi otrzymać dokumenty, które spełniają conajmniej trzy warunki. Złożona aplikacja lub petycja musi: 1. być własciwa dla danego rodzaju sprawy, 2. musi być podpisana przez właściwą osobę oraz 3. musi być właściwie opłacona. Jeśli którykolwiek z tych warunków  nie jest spełniony USCIS zwraca dokumentację z zaznaczeniem powodu zwrotu oraz informacją, iż data złożenia nie została przyznana w danym przypadku. Informacje te zawarte są na druku I-797 (Notice of Action), który w takim przypadku nosi podtytuł „Rejection Notice”. Dopiero uzupełnienie braków formalnych i ponowne złożenie dokumentów prowadzi do  przyznania sprawie daty złożenia (receipt date).

 

Nieco inaczej wygląda ustalenie daty złożenia w przypadku składania dokumentów w  sprawach sponsorowania przez pracę (labor certification). Do marca 2005 r. była to data wpłynięcia kompletu formularzy do lokalnego biura wspomnianej stanowej agencji zatrudnienia (np. Illinois Department of Employment Security - IDES). W związku z wprowadzeniem z dniem 28 marca 2005 r. zmian w procedurze sponsorowania przez pracę (procedura określana jako PERM), zmianie uległo również miejsce składania dokumentów rozpoczynających sprawę, które są  składane bezpośrednio w federalnym biurze Departamentu Pracy w Chicago (U.S. Department of Labor). W tych przypadkach datą złożenia jest data wpłynięcia aplikacji drogą elektroniczną lub pocztową do Departamentu Pracy. 

 

Data złożenia może mieć w niektórych sytuacjach niezwykle istotne znaczenie. Tak było np. w przypadku składania dokumentów w terminie do 30 kwietnia 2001 r. Złożenie dokumentów w wymaganym terminie pozwalało osobie starającej się o pobyt stały na skorzystanie z postanowień Sekcji 245(i) przepisów imigracyjnych, tzn. na możliwość dokończenia, w oparciu o postanowienia art. 245(i), właściwie rozpoczętej sprawy imigracyjnej bez konieczności opuszczania terytorium USA.

W niemal wszystkich sprawach imigracyjnych, za wyjątkiem sponsorowania rodziców, małżonków lub nieletnich dzieci przez obywateli amerykańskich,data złożenia staje się, po zatwierdzeniu petycji przez USCIS,  tzw. priority date, datą kolejności załatwiania sprawy.

 

DAA KOLEJNOŚCI ZAŁATWIANIA (PRIORITY DAT)

 

Data ta, w połączeniu z systemem tzw. preferencji wizowych, decyduje o kolejności załatwiania spraw imigracyjnych przez konsulaty amerykańskie, służbę imigracyjną czy w niektórych przypadkach osób, które znajdują się w postępowaniu deportacyjnym, przez sąd imigracyjny. Data kolejności załatwiania spraw w poszczególnych kategoriach wizowych publikowana jest co miesiąc w Biuletynie Wizowym Departamentu Stanu USA (Visa Bulletin). Informacja o tym czy data kolejności załatwiania spraw w danej kategorii wizowej jest aktualna jest niezbędna dla prawidłowego załatwiania konkretnej sprawy. Dodać należy, iż złożenie dokumentów w biurze imigracyjnym przed pojawieniem się konkretnej daty w Biuletynie Wizowym powoduje zazwyczaj odrzucenie podania o wizę imigracyjną jako złożonego w czasie kiedy wiza była jeszcze niedostępna. Jest to częsty błąd, który łączy się w najlepszym wypadku z koniecznością ponownego złożenia dokumentów i uiszczenia opłat imigracyjnych, a w najgorszym rozpoczęciem przeciwko danej osobie postępowania o usunięcie ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast złożenie podania wizowego po ukazaniu się w Biuletynie Wizowym konkretnej daty kolejności załatwiania spraw nie powoduje, poza tym, że przyczynia się do przedłużenia załatwiania sprawy, żadnych skutków prawnych wpływających na ważność petycji.

Problem z przedwczesnym złożeniem podania o interview wizowe polega na tym, iż zainteresowany dowiaduje się o tym zazwyczaj poniewczasie, tzn. podczas samego interview. Lokalne biura USCIS nie zwracają bowiem zainteresowanemu przedwcześnie złożonych dokumentów stwarzając przez to wrażenie, iż wszystko jest w porządku. Dopiero urzędnik prowadzący interview ma obowiązek sprawdzić w Biuletynie Wizowym czy dokumenty zostały złożone we właściwym czasie.

W przypadku spraw rozpatrywanych przez sąd imigracyjny rola ta przypada sędziemu lub reprezentującemu rząd przedstawicielowi Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security). Wiele nieporozumień związanych z aktualnością daty kolejności załatwiania bierze się w praktyce stąd, iż zainteresowani zamiast zapoznać się z treścią Biuletynu Wizowego, np. w „Dzienniku Związkowym” czy na internetowym website Departamentu Stanu, polegają na informacjach przelotnie zasłyszanych w radio czy od znajomych.    

 

 

Dr hab. Leszek A. Sosnowski
Adwokat (koncentracja na sprawach imigracyjnych) 
30 N. LaSalle St., (róg LaSalle & Washington), pok. 3900, tel. (312) 726-1210

Powyższa informacja nie stanowi porady prawnej. Informacja została przygotowana w oparciu o przepisy aktualne w chwili przygotowania go do druku.

Autor zamieszcza też raz w miesiącu na łamach ukazującego się w Chicago „Dziennika Związkowego” poświęcony tematyce prawa imigracyjnego „Przegląd Imigracyjny” (zob. http://www.polishdailynews.com).

bottom of page