top of page

IMIGRACYJNE KONSEKWENCJE JAZDY POD WPŁYWEM ALKOHOLU

 

Jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń, które mogą mieć wpływ na sytuację imigracyjną osoby starającej się o nabycie pobytu stałego w USA lub uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego jest jazda pod wpływem alkoholu (Driving under Influence – DUI). Wykroczenie to może, w niektórych przypadkach, mieć wpływ na możliwość uzyskania pobytu stałego lub obywatelstwa amerykańskiego.


Do popełnienia wspomnianego wykroczenia dochodzi często z powodu różnicy pomiędzy definicją jazdy pod wpływem alkoholu (DUI) przez stanowe przepisy a powszechnym rozumieniem tego, co popularnie określa się w języku polskim jako “jazda po pijanemu” lub żartobliwie „w stanie wskazującym na spożycie”. Wiele osób dopuszcza się jazdy będąc pod wpływem alkoholu, ponieważ uważa, że nie są “pijani”. Należy więc zwrócić uwagę na fakt, iż stanowe przepisy dotyczące DUI ustalają dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy, który może, w większości indywidualnych sytuacji, odbiegać od popularnego rozumienia jazdy “po pijanemu.” Według obowiązujących obecnie przepisów stanu Illinois, DUI oznacza prowadzenie pojazdu lub posiadanie fizycznej kontroli nad pojazdem przez osoby w wieku 21 lat i starsze z zawartością we krwi alkoholu, narkotyku lub obezwładniającego środka medycznego w wysokości 0.08 promila. Dla kierowców zawodowych limit ten wynosi 0.04 promila. Kierowcy poniżej 21 roku życia  nie mogą posiadać we krwi żadnej zawartości alkoholu, narkotyku lub środka obezwładniającego. Zawartość alkoholu we krwi zależy nie tylko od ilości i rodzaju spożytego alkoholu, ale również od innych czynników, takich jak np. waga danej osoby. Ukaranym za DUI można być nawet za jazdę na prywatnym parkingu lub spanie w samochodzie z kluczykami pozostawionymi w stacyjce.
Zamieszczona poniżej tabelka przygotowana przez Sekretarza Stanu Illinois ilustruje jaka ilość spożytego alkoholu ma wpływ na uznanie, iż dana osoba prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu lub innej substancji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo Illinois przewiduje jako karę za DUI grzywnę i/lub pozbawienie wolności. Jeśli dana osoba nie była uprzednio karana za DUI, sąd zazwyczaj wymierza karę nadzoru sądowego (supervision). O ile jednak wyrok nadzoru (supervision) nie jest wykazywany jako skazanie za wykroczenie, to jednak, ponieważ DUI zazwyczaj łączy się z aresztowaniem, FBI posiada informację o takim areszcie i informacja pozostaje na stałe w rejestrze Sekretarza Stanu i jest dostępna dla władz imigracyjnych. Fakt ten jest bardzo częstym źródłem problemów przy nabyciu pobytu stałego lub obywatelstwa, ponieważ wiele osób uważając, że nie było skazane, nie ujawnia faktu aresztu za DUI w dokumentach składanych w sprawie imigracyjnej lub wniosku o przyznanie obywatelstwa. Problem wynika tu nie tyle z samego DUI, co z nieujawnienia faktu aresztowania.

 

Znacznie poważniejszym wykroczeniem jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyku z zawieszonym uprzednio prawem jazdy za wcześniejsze wykroczenie tego samego rodzaju. Przepisy stanowe Illinois przewidują w takim przypadku, poza wymierzeniem grzywny, możliwość pozbawienia wolności od jednego do trzech lat. To samo dotyczy sytuacji, w której dana osoba była uprzednio dwukrotnie karana za DUI lub w wyniku DUI miały miejsce poważne uszkodzenia ciała lub śmierć ofiary wypadku drogowego. Zmienia się wówczas klasyfikacja prawna czynu, bowiem czyn taki może stanowić tzw. aggrevated DUI i zamiast wykroczenia sąd uznaje daną osobę winną przestępstwa określanego jako felony. Imigracyjne konsekwencje skazania za felony są bardzo surowe i zazwyczaj prowadzą do usunięcia danej osoby z USA.

 

Ponieważ przepisy stanowe różnych stanów regulują w nieco odmienny sposób kwestie związane z konsekwencjami DUI, dlatego też instancja odwoławcza USCIS, jaką jest Board of Immigration Appeals (BIA), zmuszona była wielokrotnie zajmować się imigracyjnymi konsekwencjami DUI na status osoby, która się go dopuściła. W jednym z orzeczeń BIA uznała, iż zwykłe DUI (nie felony), nie stanowi przestępstwa, które uzasadniałoby konieczność usunięcia z USA. W tym samym orzeczeniu wyraźnie jednak stwierdzono, iż tzw. aggrevated DUI stanowi podstawę do wydania przez sąd imigracyjny wyroku deportacyjnego.


Jak wspomniano powyżej, DUI może też wpłynąć w negatywny sposób na decyzję w sprawie o uzyskanie obywatelstwa USA. W zależności od okoliczności danej sprawy, władze imigracyjne  mogą uznać, że składający podanie nie ma wymaganego “dobrego charakteru moralnego” i odmówić przyznania obywatelstwa amerykańskiego.

 

Z powodu wspomnianych różnic w przepisach stanowych dotyczących DUI i jego lokalnych konsekwencji prawnych, władze imigracyjne miewały w przeszłości problemy z wyegzekwowaniem konsekwencji przewidzianych prawem imigracyjnym. Dlatego też USCIS podjęła inicjatywę, aby traktować niektóre przypadki DUI jako stanowiące podstawę do odmowy przyznania pobytu stałego w oparciu o przepisy dotyczące medycznych przyczyn takiej odmowy. USCIS zaleca oficerom imigracyjnym żądanie ponownego badania lekarskiego dla tych osób, które były kilkakrotnie aresztowane lub ukarane za DUI w postaci zawieszenia prawa jazdy lub innych ograniczeń na prowadzenie pojazdów. Dotyczy to również osób, które były aresztowane lub ukarane za DUI dwa lub więcej razy w ciągu dwóch poprzednich lat albo trzy lub więcej razy o ile jedno z aresztowań miało miejsce lub wyrok sądowy zapadł w ciągu poprzednich dwóch lat.


Jeśli w ramach ponownego badania lekarz uprawniony przez USCIS do dokonywania badań imigracyjnych nie wykaże w takich sytuacjach medycznych podstaw do odmowy pobytu, to USCIS może odesłać daną osobę do wyznaczonego przez siebie lekarza zatrudnionego przez U.S. Public Health Service.

 

Należy również pamiętać, iż nawet w sytuacji gdy sam wyrok za DUI nie ma w konkretnej sytuacji bezpośredniego wpływu na decyzje o przynaniu pobytu lub obywatelstwa USA, to USCIS nie może wydać pozytywnej decyzji dopóki nie zakończy się okres nadzoru (ang. supervision), co w niektórych przypadkach oznacza odroczenie takiej decyzji o wiele miesięcy.

 

Konkluzje wydają się być oczywiste: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu ma coraz poważniejsze konsekwencje na sytuacje imigracyjną cudzoziemców oraz stałych rezydentów USA. Może ono spowodować nie tylko odmowę przyznania pobytu stałego, ale również trudności w nabyciu obywatelstwa, a w niektórych przypadkach, usunięcie ze Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to osób w każdym wieku ale w szczegolności kierowców pomiędzy 21 a 34 rokiem życia, którzy stanowią w stanie Illinois główną grupę kierowców ukaranych za DUI.

 

 

Dr hab. Leszek A. Sosnowski
Adwokat (koncentracja na sprawach imigracyjnych)
30 N. LaSalle St. (róg LaSalle/Washington), pok. 3900, Chicago, IL 60602
(312) 726-1210

Informacja niniejsza nie stanowi porady prawnej. Indywidualna sprawa wymaga konsultacji prawnej. Informację opracowano w oparciu o przepisy obowiązujące w chwili przygotowywania jej do druku

Autor zamieszcza też raz w miesiącu na łamach ukazującego się w Chicago „Dziennika Związkowego” poświęcony tematyce prawa imigracyjnego „Przegląd Imigracyjny” (zob. http://www.polishdailynews.com).

bottom of page