top of page

DUI a prawo imigracyjne

 

Jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń, które mogą mieć wpływ na sytuację imigracyjną osoby nieposiadającej pobytu stałego w USA lub starającej się o nabycie „zielonej karty” lub obywatelstwa jest jazda pod wpływem alkoholu (Driving under Influence – DUI).

Do popełnienia wspomnianego wykroczenia dochodzi często z powodu różnicy pomiędzy definicją jazdy pod wpływem alkoholu (DUI) przez stanowe przepisy a powszechnym rozumieniem tego, co popularnie określa się w języku polskim jako “jazda po pijanemu”. Wiele osób dopuszcza się jazdy będąc pod wpływem alkoholu, ponieważ uważa, że nie są “pijani”. Należy więc zwrócić uwagę na fakt, iż stanowe przepisy dotyczące DUI ustalają dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy, który może, w większości indywidualnych sytuacji, odbiegać od popularnego rozumienia jazdy “po pijanemu.” Według obowiązujących obecnie przepisów stanu Illinois DUI oznacza prowadzenie pojazdu lub posiadanie fizycznej kontroli na pojazdem z zawartością we krwi alkoholu lub narkotyku w wysokości 0.08 promila. Zawartość alkoholu we krwi zależy nie tylko od ilości i rodzaju spożytego alkoholu, ale również od innych czynników, takich jak np. waga danej osoby. Ukaranym za DUI można być nawet za jazdę na prywatnym parkingu.

Prawo Illinois przewiduje jako karę za DUI grzywnę od $500-$2,500 i/lub pozbawienie wolności do jednego roku. Jeśli dana osoba nie była uprzednio karana za DUI, sąd zazwyczaj wymierza karę nadzoru sądowego (supervision). O ile jednak wyrok nadzoru (supervision) nie jest wykazywany jako skazanie za wykroczenie, to jednak, ponieważ DUI zazwyczaj łączy się z aresztowaniem, FBI posiada informację o takim aresztowaniu i informacja ta jest dostępna dla władz imigracyjnych. Fakt ten jest bardzo częstym źródłem problemów przy nabyciu pobytu stałego lub obywatelstwa, ponieważ wiele osób uważając, że nie było skazane, nie ujawnia faktu aresztu za DUI w dokumentach składanych w sprawie imigracyjnej lub wniosku o przyznanie obywatelstwa. Problem wynika tu nie tyle z samego DUI, co z nieujawnienia faktu aresztowania.

Znacznie poważniejszym wykroczeniem jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyku z zawieszonym uprzednio prawem jazdy. Przepisy stanowe Illinois przewidują w takim przypadku, poza wymierzeniem grzywny, możliwość pozbawienia wolności od jednego do trzech lat. To samo dotyczy sytuacji, w której dana osoba była uprzednio dwukrotnie karana za DUI lub w wyniku DUI miały miejsce poważne uszkodzenia ciała lub śmierć ofiary wypadku drogowego. Zmienia się wówczas klasyfikacja prawna czynu, bowiem czyn taki może stanowić tzw. aggrevated DUI i zamiast wykroczenia sąd uznaje daną osobę winną przestępstwa określanego jako felony. Imigracyjne konsekwencje skazania za felony są zazwyczaj bardzo surowe i prowadzą nie tylko do niemożnosci uzyskania pobytu stałego lub obywatelstwa, ale również do usunięcia danej osoby z USA.

Ponieważ przepisy stanowe różnych stanów regulują w nieco odmienny sposób kwestie związane z konsekwencjami DUI, dlatego też instancja odwoławcza, jaką jest Board of Immigration Appeals (BIA), zmuszona była wielokrotnie zajmować się imigracyjnymi konsekwencjami DUI na status osoby, która się go dopuściła. W jednym z orzeczeń BIA uznała, iż zwykłe (nie felony) DUI nie stanowi przestępstwa, które uzasadniałoby konieczność usunięcia z USA. W tym samym orzeczeniu wyraźnie jednak stwierdzono, iż tzw. aggrevated DUI stanowi podstawę do wydania przez sąd imigracyjny wyroku deportacyjnego.

Jak wspomniano powyżej, DUI może też wpłynąć w negatywny sposób na decyzję w sprawie o uzyskanie obywatelstwa USA. W zależności od okoliczności danej sprawy władze imigracyjne (USCIS) mogą uznać, że składający podanie nie ma wymaganego “dobrego charakteru moralnego” i odmówić przyznania obywatelstwa amerykańskiego.

Z powodu wspomnianych różnic w przepisach stanowych dotyczących DUI i jego lokalnych konsekwencji prawnych USCIS miewał problemy z wyegzekwowaniem konsekwencji przewidzianych prawem imigracyjnym. Dlatego też USCIS podjął niedawno inicjatywę, aby traktować niektóre przypadki DUI jako stanowiące podstawę do odmowy przyznania pobytu stałego w oparciu o przepisy dotyczące medycznych przyczyn takiej odmowy. W jednym z memorandów USCIS zaleca oficerom imigracyjnym żądanie ponownego badania lekarskiego dla tych osób, które były kilkakrotnie aresztowane lub ukarane za DUI w postaci zawieszenia prawa jazdy lub innych ograniczeń na prowadzenie pojazdów. Dotyczy to również osób, które były aresztowane lub ukarane za DUI dwa lub więcej razy w ciągu dwóch poprzednich lat albo trzy lub więcej razy, o ile jedno z aresztowań miało miejsce lub wyrok sądowy zapadł w ciągu poprzednich dwóch lat.

Jeśli w ramach ponownego badania lekarz nie wykaże w takich sytuacjach medycznych podstaw do odmowy pobytu, to USCIS może odesłać daną osobę do wyznaczonego przez siebie lekarza zatrudnionego przez U.S. Public Health Service.

Konkluzje wydają się być oczywiste: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu ma coraz poważniejsze konsekwencje na sytuację imigracyjną cudzoziemców oraz stałych rezydentów USA. Może ono spowodować nie tylko odmowę przyznania pobytu stałego, ale również trudności w nabyciu obywatelstwa, a w niektórych przypadkach usunięcie ze Stanów Zjednoczonych.Dr Leszek A. Sosnowski
Adwokat
30 N. LaSalle St. (róg LaSalle/Washington), pok. 3900 Chicago, IL 60602 (312) 726-1210. Rubryka "Przegląd Imigracyjny" ukazuje się w ostatni piątek każdego miesiąca. Zapraszam również na stronę internetową http://lessosnowskilaw.com, gdzie znajdują się m.in. odsyłacze (linki) do USCIS, Departamentu Pracy oraz Biuletynu Wizowego Departamentu Stanu.

bottom of page