top of page

Biuletyn wizowy

Piątek, 25 Marca 2011


Rola Departamentu Stanu
Obserwowane ostatnio niekorzystne zmiany w kalendarzu wizowym (Visa Bulletin) powodują zrozumiałe zainteresowanie procedurą ustalania kolejności załatwiania spraw imigracyjnych.

W związku z tym przedstawiamy poniżej podstawowe informacje o tym, jak Departament Stanu USA (US Department of State – DOS) ustala, w jakiej kolejności załatwiane będą poszczególne rodzaje spraw imigracyjnych przez służbę imigracyjną (US Citizenship and Immigration Servies – USCIS), sądy imigracyjne (Executive Office for Immigration Review – EOIR) oraz wydające wizy imigracyjne konsulaty amerykańskie.

Przypomnijmy więc, iż dla zakończenia każdej sprawy imigracyjnej wymagany jest dostępny w danej kategorii wizowej numer wizowy. Zróżnicowany czasokres oczekiwania na wizę imigracyjną (zieloną kartę) w poszczególnych kategoriach spraw uwarunkowany jest przede wszystkim od tego, jak szybko dostępne są dla tej kategorii numery wizowe.

Data złożenia dokumentów (Receipt Date)

Data złożenia dokumentów (receipt date), tzn. data, w której petycja lub aplikacja została przyjęta przez właściwe regionalne biuro USCIS (California, Nebraska, Texas czy Vermont Visa Center). Data ta jest niezwykle ważna ponieważ, w razie zatwierdzenia petycji opartej na więzach rodzinnych (family based), to od niej liczy się czas załatwiania danej sprawy. Data ta znajduje się w lewym górnym rogu potwierdzenia otrzymania przez USCIS dokumentów (Notice of Action, Form I-797).

Aby USCIS przyznało konkretnej sprawie datę złożenia, musi ona otrzymać dokumenty, które spełniają wymienione w instrukcjach warunki. Jeśli którykolwiek z warunków formalnych nie jest spełniony, to USCIS zwraca dokumentację z zaznaczeniem powodu zwrotu oraz informacją, iż data złożenia nie została przyznana w danym przypadku. Informacje te zawarte są na Notice of Action, która w takim przypadku nosi podtytuł „Rejection Notice”. Dopiero uzupełnienie braków formalnych i ponowne złożenie dokumentów prowadzi do przyznania sprawie daty złożenia (receipt date).

Nieco inaczej wygląda ustalenie daty złożenia w przypadku składania dokumentów w sprawach sponsorowania przez pracę (labor certification) w federalnym Departamencie Pracy USA (US Department of Labor – US DOL). W tych przypadkach datą złożenia jest data wpłynięcia kompletu formularzy do tego biura. Do zmian wprowadzonych w marcu 2005r. była to data wpłynięcia rozpoczynających wówczas procedurę sponsorowania formularzy ETA-750 Part i Part B do stanowego biura pracy (w Illinois – IDES). W związku z wprowadzeniem wspomnianych zmian w procedurze sponsorowania przez pracę (procedura określana jako PERM) zmianie uległy zarówno czas jak i miejsce składania formularzy rozpoczynających sprawę, które obecnie składane są dopiero po zakończeniu wymaganego procesu rekrutacji bezpośrednio we właściwym regionalnie biurze Departamentu Pracy USA.

Data złożenia może mieć w niektórych sytuacjach niezwykle istotne znaczenie. Tak było np. w przypadku składania dokumentów w terminie do 30 kwietnia 2001 r. Złożenie dokumentów w tym terminie pozwalało, i nadal pozwala, osobie starającej się o pobyt stały na skorzystanie z postanowień artykułu 245(i) przepisów imigracyjnych. Jak wiadomo, przewiduje on możliwość dokończenia, w razie spełniania również innych przewidzianych w nim warunków, rozpoczętej właściwie sprawy imigracyjnej czy to w oparciu o więzy rodzinne czy sponsorowanie przez pracodawcę, bez konieczności opuszczania terytorium USA.

Z chwilą zatwierdzenia petycji przez USCIS data złożenia staje się t.zw. priority date, to jest datą decydującą o kolejności załatwiania sprawy. Data złożenia pozostaje natomiast datą decydującą o kolejności załatwiania przez USCIS wszystkich innych podań składanych w tym urzędzie, np. podań o pozwolenie na pracę.

Data kolejności załatwiania (Priority Date)

Data kolejności załatwiania spraw w poszczególnych kategoriach wizowych publikowana jest co miesiąc w Biuletynie Wizowym Departamentu Stanu USA (Visa Bulletin). Zazwyczaj daty te z miesiąca na miesiąc posuwają się do przodu. Bywa jednak, jak to ma miejsce ostatnimi czasy, iż w wielu kategoriach daty te nie tylko nie przesuwają się naprzód czy pozostają te same przez kilka miesięcy ale cofają się o kilka miesięcy lub lat (tzw. visa numbers retrogression). Złożenie dokumentów w USCIS przed pojawieniem się w Biuletynie Wizowym konkretnej priority date powoduje zazwyczaj odrzucenie podania o wizę imigracyjną jako złożonego w czasie, kiedy wiza była jeszcze niedostępna. Jest to częsty błąd, który łączy się z koniecznością ponownego złożenia dokumentów oraz ewentualnego ponownego uiszczenia opłat imigracyjnych.

Często też takie przedwczesne złożenie dokumentów w USCIS może zakończyć się wszczęciem przeciwko danej osobie postępowania o usunięcie ze Stanów Zjednoczonych (deportation lub removal). Natomiast złożenie w USCIS podania o nabycie pobytu stałego (Form I-485) po ukazaniu się w Biuletynie Wizowym daty kolejności załatwiania danej sprawy nie powoduje, poza tym, że przyczynia się do przedłużenia załatwiania sprawy, skutków prawnych wpływających na ważność petycji. Odmiennie wygląda to w przypadku procedury wizowej w konsulatach amerykańskich, gdzie złożenie podania o pobyt stały po wyznaczonym przez National Visa Center (NVC) lub konkretny konsulat terminie, prowadzić może do skasowania petycji będącej podstawą do emigracji do USA i utraty w ten sposób priority date.

Problem z przedwczesnym złożeniem podania o interview wizowe polega na tym, iż zainteresowany często dowiaduje się o tym fakcie zazwyczaj poniewczasie, tzn. podczas samego interview w USCIS lub rozprawy sądowej. O ile przedwczesne podanie nie zostanie zwrócone przez NBC, to lokalne biura USCIS nie zwracają zazwyczaj zainteresowanemu przedwcześnie złożonych dokumentów dotyczących nabycia pobytu stałego stwarzając przez to wrażenie, iż wszystko jest w porządku. W przekonaniu tym umacnia zainteresowanego otrzymanie z USCIS pozwolenia na pracę. Często osobę niereprezentowaną dopiero urzędnik prowadzący interview czy sędzia imigracyjny może poinformować, czy dokumenty zostały złożone, gdy priorty date dla danej sprawy była już aktualna i czy, co nie mniej ważne, jest ona również aktualna w chwili interview czy rozprawy sądowej.

Wiele nieporozumień związanych z aktualnością daty kolejności załatwiania bierze się w praktyce stąd, iż zainteresowani zamiast skorzystać z profesjonalnej reprezentacji lub przynajmniej zapoznać się z treścią Biuletynu Wizowego publikowanego na internetowym website Departamentu Stanu (http://www.travel.state.gov/visa/bulletin) lub w „Dzienniku Związkowym”, polegają zamiast tego na informacjach przelotnie zasłyszanych w reklamowych pogadankach i „poradach” na tematy imigracyjne w radio czy w TV, lub uzyskanych od działających, pod przykrywką adwokatów, „konsultantek” i „specjalistów” imigracyjnych. Rezultatem tego mogą być komplikacje prawne, z usunięciem z USA włącznie, a wówczas aktualne staje się stwierdzenie: ”Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało, sam tego chciałeś”. (Molier, Grzegorz Dyndała, akt I, scena 7, 1668 rok).


Dr. Leszek A. Sosnowski, Adwokat. Ponad 25 lat doświadczenia w sprawach imigracyjnych. Kancelaria: 30 N. LaSalle St. (LaSalle & Washington), pok. 3200, tel. (312) 726-1210. Strona internetowa: www.lessosnowskilaw.com

bottom of page