top of page

Zmiana przepisów dotyczących wdów i wdowców

 

W ramach dokonywania rewizji istniejących przepisów imigracyjnych dokonano niedawno istotnych zmian przepisów dotyczących sytuacji imigracyjnej osób, które na skutek śmierci współmałżonka obywatela amerykańskiego traciły dotychczas wszelkie przywileje imigracyjne.

Według obowiązujących przepisów wdowy i wdowcy po obywatelach amerykańskich mogą otrzymać pobyt stały po śmierci współmałżonka pod warunkiem, że ich związek małżeński trwał co najmniej dwa lata. W razie zgonu współmałżonka po upływie dwóch lat od chwili zawarcia związku małżeńskiego wdowy lub wdowcy po nich mogli i nadal mogą ubiegać się o pobyt stały jako osoby samosponsorujące się. 

Jeśli małżeństwo trwało krócej niż dwa lata, to wdowie czy wdowcowi nie przysługiwały żadne przywileje imigracyjne i podlegali oni deportacji tak samo, jak każda osoba przebywająca w USA bez ważnego statusu. Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały bowiem na podejmowanie kroków prawnych mających na celu usunięcie takich osób z USA jako nie mających podstawy do uzyskania pobytu stałego. Co prawda, czyniono to rzadko, ale USCIS i ICE (Immigration and Customs Enforcement) miały taką możliwość i czasami z niej korzystały. 

Wprowadzona w czerwcu br. i uzupełniona przepisami szczegółowymi w sierpniu br. decyzja o przyznaniu wdowom i wdowcom po obywatelach amerykańskich tzw. deferred action, tzn. wstrzymania procedury o usunięcie ze Stanów Zjednoczonych (deportacji) i przyznania im czasowego statusu, pomimo że nie mogą oni otrzymać obecnie pobytu stałego z powodu, iż związek ich trwał krócej niż dwa lata w dniu śmierci współmałżonka, stanowi istotną zmianę w sytuacji imigracyjnej objętych nią osób.

Należy jednak podkreślić, iż decyzja ta została niejako wymuszona na USCIS wyrokami federalnych sądów w kilku okręgach sądowych (ale nie w 7. okręgu, w którym leży m.in. Illinois), w których uznano, iż zgon obywatela USA nie wpływa na możliwość uzyskania pobytu stałego przez współmałżonka. Omawiana decyzja USCIS dotyczy również dzieci wdowy lub wdowca po zmarłym obywatelu USA, które nie ukończyły 18 roku lub 21 roku życia w chwili ubiegania się o status deferred action i są stanu wolnego. 

Ażeby ubiegać się o przyznanie im statusu deferred action wdowy i wdowcy po obywatelach USA musieli pozostawać w chwili śmierci współmałżonka w związku małżeńskim, nie pozostawać w orzeczonej sądownie separacji, nie wstąpili w nowy związek małżeński oraz przebywają fizycznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Omawiane przepisy nie wymagają, aby zmarły współmałżonek złożył w USCIS przed swą śmiercią petycję imigracyjną I-130. 
Wdowa lub wdowiec ubiegający się o deferred action powinien złożyć w USCIS przed 27 maja 2011 r. petycję I-360 wraz z wymaganą dokumentacją dotyczącą ich związku małżeńskiego. Aktualna opłata imigracyjna w takich sprawach wynosi $375.00. Jeżeli petycja zostanie zatwierdzona, to danej osobie przysługuje prawo do ubiegania się również o pozwolenie na pracę oraz zezwolenie, w niektórych przypadkach, na podróż za granicę. Uzyskanie pozwolenia na pracę wymagać będzie udowodnienia tzw. konieczności ekonomicznej, czyli wykazania, iż nie posiada się wystarczających środków na utrzymanie. 

Deferred action może zostać przyznana na okres dwóch lat. Na podobny okres czasu może zostać wydane pozwolenie na pracę. W oparciu o nią USCIS ma wstrzymać rozpatrywanie petycji imigracyjnych oraz podań (Form I-485) o „zieloną” kartę wniesionych przez osoby objęte omawianymi przepisami, zanim współmałżonek obywatel amerykański zmarł przed upływem drugiej rocznicy ślubu.

Posuwając się nawet dalej Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) zalecił USCIS i sądom imigracyjnym niewszczynanie lub zawieszenie kontynuowania postępowania o usunięcie ze Stanów Zjednoczonych w stosunku do osób objętych omawianą decyzją, o ile postępowanie takie rozpoczęto przed wejściem w życie przedstawionych powyżej zmian dotychczasowych przepisów. Ponadto w ramach ewentualnej nowej ustawy imigracyjnej miano by dokonać odpowiednich zmian postanowień samej ustawy pozwalając wspomnianej grupie osób pozostać na terenie USA bezterminowo. 

Dr hab.
Leszek A. Sosnowski
Adwokat (koncentracja na sprawach imigracyjnych)
Law Office of Les A. Sosnowski
30 N. LaSalle, (róg ul. LaSalle i Washington), pok. 3900 Chicago, IL 60602
Tel. (312) 726-1210
Zapraszamy na stronę internetową http://lessosnowskilaw.com

bottom of page