top of page

SPONSOROWANIE PRZEZ PRACODAWCĘ – POTRZEBNE DOKUMENTY

 

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód odgrywać może rolę nie tylko w sytuacjach związanych z nabyciem pobytu stałego przez małżeństwo z obywatelem czy rezydentem USA. Rozwód może również wpłynąć na sytuację rodziny osoby sponsorowanej przez ofertę pracy, nabywającej pobyt w drodze loterii wizowej DV czy przy ubieganiu się o obywatelstwo amerykańskie.

 

Ponieważ postępowanie rozwodowe regulowane jest prawem stanowym, dlatego też nie jest ono przedmiotem niniejszego omówienia, którego celem jest przedstawienie wpływu rozwodu na postępowanie w sprawach imigracyjnych.

 

Rzeczą oczywista wydaje się byc stwierdzenie, iż osoba zamierzająca ubiegać się o pobyt stały przez kolejne małżeństwo powinna rozwiązać poprzedni związek zanim wstąpi w związek prowadzący do nabycia „zielonej karty”. Niestety, od czasu do czasu, spotyka się przypadki zawarcia związku małżeńskiego na terenie USA bez uprzedniego rozwiązania małżeństwa zawartego wcześniej w Polsce. Niektórzy czynią to w przekonaniu, iż sprawa ta nie wyjdzie nigdy na jaw w postępowaniu imigracyjnym, inni ponieważ faktycznie chcą się rozwodzić z aktualnym współmałżonkiem, a kolejne małżeństwo traktują tylko jako drogę do nabycia pobytu stałego. Pomijając kwestie związane z ewentualną bigamią, pamietać należy, iż postępowanie takie zostaje często ujawnione póżniej przy postępowaniu naturalizacyjnym lub w przypadku póżniejszej próby sponsorowania swego byłego współmałżonka lub dzieci z poprzedniego małżeństwa.

 

Istotne znaczenie w sprawie imigracyjnej może mieć nie tylko to kto wniósł o rozwód, ale również podstawa do uzyskania rozwiązania małżeństwa, oraz, o czym najczęsciej się zapomina, okres separacji. O ile dawny wymóg aby to strona ubiegająca się o pobyt stały była stroną wnoszącą pozew o rozwód obecnie już nie obowiązuje, to jednak z punktu widzenia niektórych spraw imigracyjnych istotne przy rozpatrywaniu sprawy jest to, czy to starający się o pobyt czy jego współmałżonek wystąpił o rozwiązanie małżeństwa. Odpowiedż na to pytanie może mieć  znaczenie w styuacji, gdy osoba posiadająca pobyt warunkowy (dwuletni) nie może złożyć wspólnej ze swoim współmałżonkiem petycji o usunięcie warunkowego i nabycie stałego pobytu. Wykazanie, iż małżeństwo zostało rozwiązane na wniosek współmałżonka będącego obywatelem lub stałym rezydentem może ułatwić udowodnienie przyczyny, dla której niemożliwe jest złożenie wspólnej petycji w imieniu zaintersowanej osoby. W sprawach tych istotną rolę odgrywa też czasokres separacji oraz podstawa rozwodu. Dlatego też w zależnosci od sytuacji USCIS może domagać się przedłożenia kopii nie tylko wyroku rozwodowego ale również kopii pozwu (petycja rozwodowa). Według wymogów stanu Illinois, muszą one dokładnie precyzować przez jaki okres czasu przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego strony pozostawały w separacji. W niektórych przypadakch żądanie takie może również dotyczyć kopii transkryptu  z rozprawy rozwodowej, który pokazuje jak strona(y) odpowiadały na pytania zadawane przez adwokata lub sędziego a dotyczące faktów związanych z małżenstwem i jego rozpadem. Czasami w interesie ubiegającego się o pobyt leży przedłożenie samemu kopii tych dokumentów wraz z podaniem o pobyt stały lub usunięcie pobytu warunkowego. Ma to szczególne znaczenie jeśli dana sprawa jest rozpatrywana przez sąd imigracyjny. Sędziowie lub prokuratorzy reprezentujący Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) analizują takie dokumenty dokładniej niż czynią urzędnicy USCIS i w niektórych przypadkach może się to okazać korzystne dla zainteresowanego.  

 

W przypadku osób, które posiadają pobyt warunkowy (ang. conditional resident status) rozwiązanie małżeństwa może ale nie musi uniemożliwić złożenie wniosku o zmianę pobytu warunkowego na pobyt stały. Jeśli możliwe jest wykazanie, iż małżeństwo nie było zawarte wyłącznie w celu imigracyjnym, to USCIS może zatwierdzić wniosek o zmianę pobytu warunkowego na stały, nawet jeśli dane małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód. Wymaga to jednak solidnego przygotowania wniosku w takiej sprawie i załączenia odpowiedniej dokumentacji.

 

Rozwód nie musi mieć wpływu na możliwość uzyskania pobytu stałego przez dzieci rozwiedzionych małżonków pod warunkiem, iż sponsorujący rodzic wyraża zgodę na otrzymanie pobytu stałego przez takie dziecko. Dotyczy to nie tylko rodziców biologicznych (naturalnych) ale i  ojczyma czy macochy, pod warunkiem, iż dana osoba spełnia ustawowe wymogi uznania jej za dziecko w świetle przepisów imigracyjnych. Tak więc fakt, iż była żona czy były mąż sami nie będą się kwalifikować np. do przyznania im pobytu stałego to ich dziecko może mieć szansę uzyskania takiego pobytu pomimo, iż ich naturalny rodzic jest rozwiedziony z poprzednim sponsorem.

 

W niektórych przypadkach rozwód może wpłynąć na przyspieszenie zakończenia sprawy imigracyjnej. Dotyczy to sytuacji, w której sponsorowanym jest żonaty syn czy zamężna córka obywatela  amerykańskiego. Z chwilą rozwiązania takiego małżeństwa sponsorowana osoba przesuwa się automatycznie z trzeciej do pierwszej kategorii wizowej, co w praktyce oznacza czasem poważne przyspieszenie zakończenia jej sprawy imigracyjnej. Pamiętać jednak należy, iż pochopne rozwiązanie małżeństwa w celu zmiany kategorii wizowej może uniemożliwić, a napewno utrudnić nabycie pobytu stałego przez byłego współmałżonka w razie zawarcia z nim ponownego związku małżeńskiego.

 

W przypadku ubiegania się o obywatelstwo przez stałego rezydenta – małżonka, obywatela USA, rozwód powoduje, iż niemożliwym staje się uzyskanie obywatelstwa po upływie trzech lat i zainteresowany musi oczekiwać przez okres pięciu lat na możliwość złożenia podania o obywatelstwo. Prawo imigracyjne nie przewiduje wyjątków od tej zasady.

 

Wreszcie w niektórych przypadkach rozwiedzionemu małżonkowi może przysługiwać prawo do użycia tzw. priorty date, którą nadano danej sprawie imigracyjnej jeszcze przed rozwiązaniem małżeństwa. Tak więc chociaż skorzystanie z możliwości nabycia pobytu stałego poprzez sprawę, którą objęci byli oboje małżonkowie, np. poprzez sponsorowanie przez rodzica czy brata obywatela USA, to rozwiedziony współmałżonek może mieć szansę powołania się na ową oryginalną prioriy date w celu nabycia pobytu na innej podstawie z zastosowaniem sekcji 245(i).

 

 

Dr hab. Leszek A. Sosnowski

Adwokat (koncentracja na sprawach imigracyjnych)

Adres kancelarii: 30 N. LaSalle (róg LaSalle i Washington), pokój 3900, tel. (312) 726-1210

Powyższa informacja nie stanowi porady prawnej. Informacja została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązujące w chwili jej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Autor zamieszcza też raz w miesiącu” na łamach ukazującego się w Chicago „Dziennika Związkowego” poświęcony tematyce prawa imigracyjnego „Przegląd Imigracyjny” (zob. http://www.polishdailynews.com).

 

bottom of page