top of page

Podatki – zło konieczne

Friday, 22 April 2011 00:00

 

Wielu cudzoziemców co roku stawia sobie ptanie, czy warto jest lub było płacić podatki przebywając na terenie USA. Pytanie to zadają sobie szczególnie ci, którzy przebywają w USA bez uregulowanego prawnie statusu imigracyjnego. O ile na tak postawione pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie (najlepiej w porozumieniu z licencjonowanym doradcą podatkowym, księgowym lub, w poważniejszych sytuacjach, adwokatem podatkowym), to generalnie należy brać pod uwagę fakt, iż zarówno sam fakt rozliczenia podatków, jak i związane z tym szczegóły rachunkowe konkretnego rozliczenia, są przy załatwianiu formalności imigracyjnych zazwyczaj brane pod uwagę zarówno przez USCIS, jaki i sąd imigracyjny (EOIR). Mogą one mieć, w niektórych sprawach, zasadniczy wpływ na decyzję o przyznaniu pobytu stałego tak w przypadkach sponsorowania poprzez więzy rodzinne, jak przy sponsorowaniu przez ofertę pracy (labor certification).

W sprawach imigracyjnych rozpatrywanych przez USCIS kwestie podatkowe związane są z tzw. Affidavit of Support (I-134 lub, częściej, I-864) albo koniecznością udowodnienia, czy to wspólnoty małżeńskiej, czy też fizycznego przebywania na terenie USA przez określony okres czasu.

 

O ile niektóre osoby, np. samosponsorujące się wdowy czy wdowcy po obywatelach amerykańskich mogą (w niektórych przypadkach tylko do 28 października 2011 r.!) być zwolnione z obowiązku przedkładania takiego afidawitu, to pozostali imigranci muszą zazwyczaj wraz z wnioskiem o pobyt stały (np. I-485) załączyć formularz I-864. Przepisy wymagają, aby wraz z tym formularzem sponsor i ewentualny dodatkowy złożył kopie swojego rozliczenia podatkowego lub uzyskany z IRS jego transkrypt, za co najmniej ostatni rok podatkowy. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż USCIS wymaga zazwyczaj załączenia takich kopii lub transkryptu za ostatnie trzy lata. Odmowa dostosowania się do tego wymagania powoduje zakwestionowanie przez USCIS lub EOIR zdolności finansowej zasadniczego lub dodatkowego sponsora co, w konsekwencji, prowadzi do odmowy przyznania z tego powodu pobytu stałego sponsorowanej osobie. Warto więc, aby na sprawę dokonywania stosownego rozliczenia podatkowego zwróciły szczególną uwagę osoby zamierzające sponsorować lub już sponsorujące członków swojej rodziny, a taże ci, którzy mogą być dodatkowymi sponsorami w takich sprawach.

 

Z obowiązku załączania wraz z podaniem o pobyt stały nie są zwolnione osoby, które mają przepracowane w USA i udokumentowane stosownymi rozliczeniami podatkowymi co najmniej 40 kwartałów. Osoby te powinny uzyskać z IRS oficjalny transkrypt swoich rozliczeń i załączyć go z podaniem o pobyt stały. Przedkładanie swoich własnych kopii rozliczeń może okazać się często niemożliwe, czy to z powodu braku zachowania ich przez zainteresowaną osobę, czy też faktu, iż IRS wydaje poświadczone kopie rozliczeń podatkowych tylko za trzy lata do tyłu, za co, nadomiar, liczy sobie bardzo wysoką opłatę.

 

Również w przypadku sponsorowania przez pracodawcę jego rozliczenia podatkowe decydują, poza spełnieniem innych wymogów, o przyznaniu lub odmowie pobytu stałego dla sponsorowanego pracownika. Dlatego też stosowne rozliczenie podatkowe sponsorującego pracodawcy powinno być uzyskane przez adwokata prowadzącego sprawę jeszcze przed rozpoczęciem sprawy i powinny stanowić podstawę do decyzji o jej ewentualnym rozpoczęciu.

 

Ponieważ w wiekszości przypadków, z niedbalstwa lub chęci „złapania” kilenta, nie jest to robione, stąd późniejsze liczne odmowy zatwierdzenia przez USCIS petycji pracodawcy, gdyż od początku sprawy nie spełniał on niezbędnych warunków finansowych. Jest to najczęstszy powód odmowy zatwierdzenia przez USCIS petycji I-140. Rzecz jasna, zapoznanie się przed rozpoczęciem sprawy z rozliczeniem podatkowym sponsorującego pracodawcy za poprzedni lub obecny rok podatkowy nie gwarantuje, iż dana sprawa musi zostać zakończona pozytywnie, ale zapobiega jednak bezsensownemu rozpoczynaniu sprawy w sytuacji, w której pracodawca nie miał od początku żadnych podstaw finansowych pozwalających na takie sponsorowanie. O ile nie da się przewidzieć późniejszych niekorzystnych zmian w dochodach sponsora lub na przykład jego bankructwa, to należy jednak mieć przynajmniej podstawową informację finansową, pozwalającą na zorientowanie się, czy powinno się rozpoczynać sprawę z danym pracodawcą.

 

Przedłożenie rozliczeń podatkowych jest też nie tylko wymagane, ale często bardzo pomocne przy składaniu podań o zamianę warunkowego pobytu (CR) na pobyt stały (LPR) oraz wniosków o przyznanie obywatelstwa amerykańskiego. W obu tych sytuacjach nie jest, zazwyczaj, istotne, jaki dochód został zadeklarowany w przedkładanych rozliczeniach, co sam fakt dokonania wymaganego rozliczenia lub dokonanie go wspólnie z współmałżonkiem.

 

Wreszcie, rozliczenia podatkowe mogą odgrywać, i zazwyczaj odgrywają, poważną rolę w sprawach o przyznanie pobytu stałego toczących się przed sądem imigracyjnym (EOIR).

 

Dotyczy to w szczególności tych spraw, w których rozliczenia takie mogą być przedstawione jako dowód nie tylko na przebywanie w USA przez wymagany przepisami imigracyjnymi okres czasu, ale również w celu np. udowodnienia tzw. dobrego charakteru moralnego, w tym przypadku stosowania się do stosownych amerykańskich przepisów podatkowych.

 

Wyciągając wnioski z historii nie należy również zapominać o fakcie, iż przedłożenie w przypadku ewentualnych zmian w przepisach imigracyjnych, podobnych do tzw. amnestii reaganowskiej z 1986 r., rozliczeń podatkowych za wymagane taką ustawą lata stanowić może jeden z podstawowych warunków niezbędnych do uregulowania pobytu stałego w tym kraju.

 

Dr Leszek A. Sosnowski, adwokat (ponad 25 lat praktyki w sprawach imigracyjnych). Law Office of Les A. Sosnowski 30 N. LaSalle (róg ulic LaSalle i Washington), pok. 3200, Chicago, IL 60602, tel. (312) 726-1210.  Zapraszam na stronę internetową www.lessosnowskilaw.com, gdzie można znaleźć liczne artykuły o tematyce imigracyjnej oraz odsyłacze (linki) do Biluletynu Wizowego, USCIS i Departamentu Pracy USA.

bottom of page